Consulent Beelddenken, Hsp en HB

gele bloem

Als je weet wie je bent en waar je krachten liggen, als je je menselijke waardigheid leeft, komt er zo’n potentieel tot je beschikking dat het verzamelen van kennis vrij moeiteloos verloopt.

Hoogbegaafdheid, hsp en beelddenken zijn talenten die het tegenwoordig moeilijk kunnen maken om goed te functioneren op een school. Enerzijds komt dat doordat vaak de kennis ontbreekt om deze talenten te herkennen. Anderzijds, is het onderwijs de afgelopen 20 jaar verschraald en de norm die gehandhaafd wordt niet meer normatief. One size does not fit all. Derdezijds is het onderwijs gebaseerd op oude structuren van macht en dwang. Terwijl huidige generaties kinderen zich optimaler kunnen ontwikkelen vanuit ruimte voor hun uniciteit, uitstel van oordelen, gelijkwaardigheid en intrinsieke motivatie.

Het onderwijs mist de aansluiting met de werkende realiteit, naast een missende aansluiting met de huidige generaties kinderen. Recentelijk zijn een hoog Emotioneel Quotient en Wellbeing Quotient nieuwe standaarden voor gewild personeel, naast het onderwijspopulaire hoge IQ. Zo wordt tegenwoordig op bijv. Yale University college lesgegeven in het vak: Happiness! in een serie: The Science of Wellbeing. In Nederland lijken we hier mijlenver van verwijderd in het algehele openbare onderwijs.  Bij gebrek aan aanbod van geschikte vers afgestudeerden, tuigen verschillende multinationals en grote banken en andere veelal internationale bedrijven hun eigen  scholen op. Deze instituten zijn gericht op het trainen van een hoog Well Being Quotient, een hoog Emotional Intelligence Quotient, naast een hoog IQ. De huidige generaties kinderen en hun eigen-wijsheid en talenten inclusief kenmerken van HB, HSP en Beelddenken sluiten naadloos aan bij de nieuw gevraagde talenten en skills in de wereld.

16641034_1559887050705962_619952860706786655_n

 

Begeleiding voor kinderen en jongeren

Ik bied begeleiding aan kinderen en jongeren waar men bewust is en wordt van hsp, beelddenken en of hoogbegaafdheid en dit ervaren wordt als probleem in een bepaalde context of wordt begroet met onbegrip of desinteresse. Begeleiding voor kinderen bestaat erin: samen met het kind kijken wat er speelt, samen met de ouders kijken wat er voor hen speelt, bekrachtigen van het kind/jongere en eventueel het kompas hervinden met nieuwe inzichten, samen tot vervolgstappen komen in samenwerking met anderen en eventueel met school zelf indien gewenst.

HSP begeleiding

Hoogsensitiviteit is recentelijk wetenschappelijk aangetoond. De officiele wetenschappelijke term is SPS (Sensory Processing Sensitivity). Het is een plus, een talent. Kinderen die hoogsensitief zijn, hebben een verfijnder ontwikkeld zenuwstelsel en een open energieveld waardoor zij meer en dieper prikkels opvangen verwerken dan anderen. Licht, geluid, emoties van anderen, gedachtes van anderen, en fysieke/emotionele  pijn van anderen worden intens waargenomen door hsp-ers. Men schat dat 15 a 20% van de bevolking hoogsensitief is. Hoogsensitiviteit is een vorm van sociaal emotionele hoogbegaafdheid.

Hsp kinderen/volwassenen kunnen extravert zijn of introvert.  Enkele algemene kenmerken: een sneller lichamelijk verbruik van bepaalde stoffen (zoals serotonine en bepaalde vitamines o.a. B12), niet goed tegen onrecht kunnen, perfectionistisch zijn, dieper nadenken en langer nadenken, zijn gewetensvol, bezield, houden van verfijnde kunst, leren het beste op eigen tempo en in hun eigen ruimte, hebben oog voor details, voelen zich zeer verantwoordelijk, hebben een rijke innerlijke belevingswereld.

In een klas kan de HSP eigenschap wanneer hij niet herkend wordt voor problemen zorgen en voor verkeerde diagnoses vanuit school. In begeleiding van uw kind kan ik methodes aangeven om hsp als talent in te gaan zetten. Wanneer school open staat hiervoor kan ik voorlichting geven op school zodat signalering, juiste omgang en begrip gecreeerd kunnen worden.

 

Begeleiding Beelddenken

Er is geen officiële diagnose – beeld denken –  in de medische wereld of voor scholen. Het is geen ziekte of afwijking. Beelddenken of visueel leren is iets wat altijd al bestaan heeft, echter de laatste tijd meer in beeld is gekomen.

De basis van beelddenken is multidimensionaliteit. Feitelijk wordt iedereen als beelddenker geboren, wij ervaren de wereld via onze rechter hersenhelft. Gedurende onze eerste 10 levensjaren maken wij een switch naar onze linkerhersenhelft, naar de lineair auditieve repetitieve wijze van informatie opnemen, we gaan met woorddenken de wereld beredeneren.

Er is niet 1 type beelddenker. Beelddenken komt voor bij dromerige mensen, bij creatieve mensen, bij rechtlijnige mensen en uit zich in verschillende patronen van informatie verwerken op visuele wijze. Beelddenken komt voor bij alle soorten IQ’s en EQ’s en WQ’s. Hoogbegaafde kinderen denken ook in beelden. Beelddenkers hebben gevoel voor klank en ritme, ruimtelijk inzicht, denken vanuit het totaal naar de details, ze kunnen denken buiten de kaders, zijn zeer creatief, beredeneren de wereld niet maar beleven, hebben een geweldige fantasie, zijn begaafd met kleur en vorm.

Beelddenkers hebben vaak problemen met automatiseren. Leerstof die in de klas stap voor stap wordt opgebouwd beklijft niet. Lesstof moet als totaalbeeld aangeboden worden en dan teruggeredeneerd worden om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen. Daarnaast kunnen beelddenkers ook specifieke problemen hebben bij rekenen, lezen en plannen.

In een uitgebreid onderzoek door trendonderzoekburo Youngworks i.s.m. met de afdeling neuropsychologie van de UvA, bleek dat maar liefst 60 procent van de random geselecteerde onderzoekspopulatie uit de huidige generatie jongeren en kinderen op een visuele wijze leert in plaats van op de manier waarop scholen hun stof aanbieden, namelijk lineair repetitief. De visuele manier van denken gaat 60x zo snel als de lineaire wijze en maakt dwarsverbanden tussen vele vakgebieden. Onze overheid besteed  momenteel een jaarbudget van 240.000 miljard voor passend onderwijs. Kinderen die anders leren dan standaard wordt aangeboden krijgen een passend aanbod. Ten eerste lijkt de norm hier niet meer normatief als het om zo n groot budget gaat. Ten tweede is er een schrijnend tekort aan expertise binnen scholen om beelddenken, en ‘andere afwijkingen van de norm’ of gewoonweg andere talenten tot bloei te laten komen als talent an sich, als terreinwinst.

Uw kind en u kunnen bij mij een ontwikkeling inzetten die beelddenken op zich tot talent laat floreren. Ik ben minder gericht op het inpassen van beelddenken in de huidige reguliere onderwijsstructuren. Er zijn afgelopen jaren verschillende methodes ontstaan die beelddenkende kinderen leren de lesstof beeldend en topdown zelfstandig door te werken. “Ik leer anders” is zo’n methode.

 

Begeleiding Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is in het onderwijs een populaire term. De term is breder dan deze binnen het reguliere onderwijs wordt ingevuld. In het reguliere onderwijs wordt de term ingevuld als: sneller de lesstof leren op lineair auditieve wijze dan aangegeven is als ‘normatief’. Voor deze kinderen worden plusklassen georganiseerd, waar zij verder mogen leren op hun niveau met andere thema’s. Hoogbegaafdheid is echter een veelomvattender verschijnsel. Het omvat zowel het fysieke, het sociaal-emotionele, het neurologische, en het creatieve naast het mentale dat scholen en testen zo waarderen. Het snellere leren is ook geen must voor hoogbegaafdheid. Er bestaat ook hoogbegaafdheid met een lage verwerkingssnelheid.

 

Omdat de ‘norm’ in het onderwijs (vo zoals bo) niet normatief is, worden alle intelligenties die afwijken van de talige, logisch deductische, als afwijkend van de norm gezien, vaak onnodig gediagnosticeerd en omgeven met te dure zorgtrajecten, waar de kinderen vaak last van ondervinden.

De onnodige problematisering en diagnostisering van anders lerenden in het onderwijs is een aandachtspunt binnen mijn praktijk. Ik begeleid kinderen en ouders hierin op eigen wijze.  Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier op de contactpagina.

Een platform door hoogbegaafde jongeren zelf ontworpen over hoogbegaafdheid is: http://www.brightlights.nl Dit platform is in 2013 ontwikkeld in opdracht van het ministerie OCenW door Bureau Q en YoungWorks.

Andere links:

 

 

Ondersteuning en advies aan ouders

Ouderschap in deze tijd vraagt andere kwaliteiten en inzichten dan voorheen. Kinderen vragen oprechtheid van opvoeders, nemen vaak werelden waar die opvoeders soms niet bewust zijn, denken creatief en kunnen hooggevoelig zijn. Ik kan jullie als ouder begeleiden door  mee te kijken en te vertalen wat er speelt. Ik begeleid jullie dan om jullie vanuit jullie eigen kracht en wijsheid als ouders hier stappen in te ondernemen, die passen bij jullie kind/jongere en gezinsstijl.

Er is veel bekend over wat van ouders verwacht wordt aangaande de begeleiding van hun kinderen. Er is echter vrijwel geen aandacht voor hoe het is voor een ouder om ouder te zijn. Professioneel werk rondom ouderschap staat in de kinderschoenen nog steeds, zoals ook de moeizame relatie vaak tussen ouder en onderwijzend personeel. Ik kan u desgewenst doorverwijzen naar enkele schaarse specialisten op deze vlakken.

Juridisch gezien hebben ouders een zeer zwakke positie in het onderwijs. Er ontbreekt een wettelijke regeling waarin de plichten van scholen tegenover leerlingen en ouders behoorlijk zijn vastgelegd. Een wettelijke onderwijsovereenkomst ontbreekt, waardoor het ouders niet duidelijk is wat ze van scholen mogen verwachten. Te vaak ook, worden ouders vooral gezien als lastig en kunnen ze worden gedwongen (op dreiging aanmelding bij Veilig Thuis; men zou de leerontwikkeling van het eigen kind dan in de weg staan) akkoord te gaan met onderzoeken en werkwijzen die wetenschappelijk bewezen hun kinderen schaden en alleen de belangen van de school zelf, van het systeem, vertegenwoordigen. In realiteit echter past het onderwijssysteem de kinderen van nu niet meer en zijn ouders zijn de meest trouwe liefdevolle positief ontwikkeling stimulerende personen voor hun kinderen.

 

 

Ariella Gracia

Zo’n 20 jaar lang werk ik ad hoc internationaal met kinderen buiten en binnen het onderwijs, als muzikant, als creatief therapeut en als ervaringsdeskundige hsp en beelddenken. Door de jaren heen heb ik mijn eigen methodes ontwikkeld. Ik werk vanuit totale gelijkwaardigheid van kleine en grote mensen.

Ik heb mijn praktische kennis opgedaan als docerende aio op universiteiten, docent voor internationale topsporters, als coach op onderwijsvernieuwende scholen en projecten in verschillende vakken zoals levensbeschouwingen, pschychologie, talen, beelddenken, viool, zang, hatha yoga en mindfullness, als jeugdvoetbaltrainer en coach bij jongensteams van verschillende clubs in Amsterdam, als natuurgids voor kinderen, als coach in projecten voor langdurige thuiszitters e.a. In mijn praktijk combineer ik deze ervaring met kennis opgedaan tijdens evenzo lange jaren opleidingen op het vlak van persoonlijkheids- en bewustzijnsontwikkeling. Als kindertherapeut heb ik mij geschoold in trauma verwerking bij kinderen, hoogsensitiviteit en gedrags- en leerproblemen, visueel denken en leerprocessen, in ontwikkelingspyschologie, en in werken in multiple intelligences en fluisterkindmethode, hoogbegaafdheid en gedrags en leerproblemen.

Als consulent werk ik mee in denktanks voor gemeentes op gebied van Zorg, Onderwijs en Jeugd. Ik ben actief op internationaal niveau in netwerken van onderwijsvernieuwing. Als bruggenbouwer, therapeut en begeleider werk ik voor kinderen en ouders rond het onderwijs. Begeleiding van ouders en kinderen gebeurt in mijn praktijk op integratieve wijze.  Ik werk heel graag samen met andere professionals naar wie ik ook doorverwijs….. vernieuwers, orthopedagogen, kunstenaars, EMF stralingsdeskundigen, HSP en leren specialisten, HB specialisten, onderwijsmakers, sociale permacultuur specialisten, kindertherapeuten.

Ik werk contractvrij als ervaringsdeskundige consulent/therapeut.  In Uw kind en u zijn van harte welkom! Hoe ik omga met privacy en persoonlijke data kunt u lezen op http://www.ariellagracia.com/2018/10/10/privacy

Prijzen:

  • Intake (60-80 minuten)  60 euro incl. BTW + diagnose/plan van aanpak
  • Een enkel consult (80minuten): 120 euro per uur incl. BTW.
  • Strippenkaart 3 sessies van 80 minuten: 300 euro incl. BTW
  • Strippenkaart 12 sessies van 80 euro per uur: 1000 euro incl. BTW

Wanneer je het minder breed hebt, kan ik altijd een speciale regeling treffen. Informeer naar de mogelijkheden!

Afspraken afgezegd binnen 48 uur breng ik in rekening.

 

 

 

BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG

 

Kinderen, ethiek & politiek, bewustzijn & crisis

Een mooiere wereld begint bij jezelf en bij kinderen.

Kinderen brengen jaarlijks ontzettend veel uren door binnen de muren van schoolpleinen en zijn van nature vaak gericht op divergent denken en het beste voor de ander en de wereld wensen en simpele oplossingen bedenken voor problemen die er zijn. De mooiere wereld! Echter, veel onderwijs blijkt vaak niet ingericht te zijn op een mooiere wereld, maar bereidt het de kinderen voor zich in te voegen in een wereld vol systematische crises.

Gelijktijdig met vele crises in de wereld, ervaren kinderen, ouders en docenten al decennia lang crisis in het onderwijs. Docenten passen niet meer, kinderen passen niet meer, ouders in een spagaat. Ieder ervaart prangende problemen vanuit een eigen referentiekader omdat de structuur en inhoud van het onderwijs eigenlijk niemand (?) meer echt past.

Wat is school? Het woord in het oude Grieks betekende ook al les of school.  Echter met een veel bredere betekenis, namelijk de tijd dat je niet druk bezig hoeft te zijn met iets. Je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijk een school een plek is waar veel tijd is en waar je dus ‘de tijd kunt nemen’ voor wat je interesseert. De vraag is of Theano, Socrates, Arete of Hypatia ooit tot haar/zijn inzichten waren gekomen wanneer zij op een basisschool a la 2018 hadden gezeten…

Vanuit de Griekse wijsgeren en wijsgeressen naar de intellectuele periode van de Verlichting. In deze periode werd een nieuw soort scholen opgezet. Scholen met als doel kinderen de samenleving in te laten stromen als fabriekarbeider. Nog een periode verder, in de tijd van Napoleon werden scholen vooral strategisch gebruikt om  gehoorzaamheid en volgzaamheid te trainen  zodat kinderen als volwassenen brave soldaten konden worden. Het Pruisische model van school wordt heden ten dage nog steeds als basis gebruikt.

In de vorige eeuw vond men educatie voor kinderen zo belangrijk dat het recht van kinderen op educatie vastgelegd werd in het Verdrag van de Rechten van het Kind. In het verdrag gaat het steeds om het Engelse woord education. Educatie en het recht erop is een meer omvattender dan onderwijs en leerplicht. Educatie is gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Leerplichtonderwijs is gericht op een diploma behalen. Op welke wijze kunnen kinderen hun recht op ontwikkeling/education claimen binnen het onderwijs?

In Nederlandse grondwet staat dat het geven van onderwijs vrij is.  De huidige reguliere praktijk is echter onvrij. Dit is zo geworden door verschillende inperkingen van dit grondwetsartikel gemaakt door ambtenaren vanuit hun persoonlijke aannames over onderwijs en kinderen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel wetenschappelijk of ander bewijs dat dit huidige onderwijs echt werkt voor kinderen en hun ontwikkeling. Sterker nog, wanneer je een aantal specialisten op het gebied van kinderen en leren bijelkaar zou zetten en hen zou vragen: Schets eens de voorwaarden die een kind nodig heeft op zich optimaal te ontwikkelen.. , dan kom je uit bij een situatie die radicaal tegengesteld is aan zowat alles in de huidige onderwijspraktijk.

 

Het perspectief van de kinderen….

Kinderen passen steeds vaker niet meer in het curriculum wat scholen bieden. Ze zijn geboren met andere talenten dan op school wordt aangesproken. Ze zijn behept met inzichten en ook neurofysiologisch ingericht om ingewikkelde problemen die nu spelen snel te doorzien en op te lossen, op manieren die wij vanuit ons huidige rationele lineaire denken vaak nog niet goed kunnen begrijpen. Doordat scholen vaak gebonden zijn aan de eisen en programma’s van de overheid en de docentenopleidingen immens tekort schieten vergeleken bij de intelligentie van de huidige generaties kinderen, is er op scholen  geen kennis van en aandacht voor veel talent. In Nederland gaat jaarlijks een zee aan talent verloren met een onverschilligheid die schrikwekkend is.

In het reguliere onderwijs worden kinderen met hun speciale talenten vooral gediagnosticeerd met allerlei steeds nieuwe afwijkingen van de oude norm. Diagnoses waarmee flink geld verdiend wordt in het circuit rondom scholen heen. (Zonder diagnoses krijgt een school 8000 euro per kind per jaar, maar met diagnoses en labels vele malen meer). De diagnoses, het geld en de begeleiding daaraan verbonden, zorgen in de meeste gevallen niet tot bloei van de gediagnosticeerde kinderen, maar van uitval, achteruitgang in sociaal emotioneel welzijn en levenslange traumatisering, en vet onderpresteren.

In mijn inmiddels 20 jaar ad hoc ervaring in werken met kinderen, kan ik niet anders dan de diagnoses en labels zien als heuse eigen talenten en vakgebieden met vele nieuwe mogelijkheden, die uiteindelijk zouden leiden tot grote vernieuwing van allerlei aspecten van de samenleving en instant oplossingen van veel milieu en maatschappelijk sociale problemen.

Hoewel de overheid overal in de samenleving zich duidelijk inspant om de Kinderrechten te garanderen, worden de Kinderrechten binnen scholen geheel onzichtbaar. Een kind mag niet wiebelen, lopen, rennen, huppelen, eten, plassen, lachen wanneer het dat wil. Kinderen hebben geen recht op vrije meningsuiting  binnen een school en hebben geen recht om gehoord te worden. Enzoverder…

 

IMG_4055

Scholen en hun aansluiting bij de Economie en Samenleving

Hoewel er afgelopen jaren ogenschijnlijk veel veranderd lijkt te zijn aan de oppervlakte van het onderwijssysteem, is het fundament nodeloos gebaseerd gebleven op een mens en kindbeeld van terug in de tijd. En dat zorgt voor een probleem van aansluiting bij de realiteit, waardoor schooluitval, depressie etc explosief toenemen. En helaas de oorzaak in media steeds volledig onterecht bij de ouders en de kinderen zelf wordt gelegd.

In de samenleving worden nieuwe manieren van economie, diensten (empathie en inlevingsvermogen) en innovatie (construeren van kennis, creativiteit en probleemoplossend vermogen en nieuwe manieren van relaties hebben zichtbaar. De talenten van kinderen nu liggen juist op bovengenoemde aspecten. Het zou mooi zijn wanneer de inhoud en aanpak van het educatie hier naadloos op aan zou sluiten.  Kinderen hebben een heel ander soort begeleiding op sociaal emotioneel en intellectueel niveau nodig, dan nu wordt verplicht wordt aangeboden.

Om dit te illustreren een voorbeeld over Beelddenken:  Dit betekent dat kinderen die niet leren volgens de aangeboden methodiek en snelheid of traagheid een apart passend aanbod krijgen. Er zijn echter meer passende aanbodtrajecten nodig dan reguliere..daar gaat het heen.   De norm is niet meer normatief.

Kinderen die visueel leren (beelddenkers zijn) zijn in veel gevallen hoogbegaafd en vaak hoogsensitief.  Hoogsensitiviteit is een van de vormen van hoogbegaafdheid. Het huidige onderwijs baseert zich op een te smalle visie van Hb in de zin van een te meten hoog IQ en het sneller opnemen van de reguliere lesstof via de reguliere methodieken. Hoogbegaafdheid is een veel breder begrip en bevat naast het mentale, o.a. ook het fysieke, creatieve, emotionele, neurologische.

 

Hoe het ook kan! 

Crisis of niet in het onderwijs, het mooie is dat fundamentele oplossingen al voorhanden zijn, niks extra s kosten in geld.  Wel kosten ze bereidwilligheid, zelfreflectie, samenspraak en een shift van perspectief. Er is veel samenspraak nodig, bereidheid om  naar elkaar te luisteren en er is lef nodig om werkelijk veranderingen te brengen. Er is geen 1 kant en klare totaaloplossing ben ik van mening. Vele kleine puzzelstukjes en verschillende perspectieven maken het geheel. Deze opgeloste puzzel zal zich per definitie ook steeds vernieuwen als levend organisme om gezond te blijven.

Enkele inspirerende voorbeelden van mensen die zich wel enkele fundamentele vragen stelden en oplossingen neerzetten ;

De groeiende groep mensen die pleit voor een kindgebonden onderwijs budget voor ouders zodat ouders zelf de financiele vrijheid hebben educatie voor hun kinderen te kiezen en in te richten in overeenstemming met grondwetsartikel 23 vrijheid op onderwijs. Ouders krijgen dan het budget dat de overheid nu per kindaan de scholen uitkeert.  Onderteken ook!     https://kindgebondenonderwijsbudget.petities.nl/

De econoom filosoof Charles Eisenstein. https://youtu.be/EEZkQv25uEs en https://youtu.be/_oevXkJY-fE ;

De filosoof David Precht met zijn boek Anna, die Schule und der Liebe Gott; https://youtu.be/ZXhug_e43tk  https://youtu.be/QAOaUiOsw6U  https://youtu.be/yxKuSS_qn28 Precht maakt duidelijk dat de overheidsscholen gaan om Wissen, maar nooit om Bildung.  Precht is van mening dat het systeem de kinderen onderwijst over de verkeerde thema’s en met de verkeerde methodes. Hij noemt het huidige schoolsysteem: Leerboulimia.

Claudia Mars met haar boek De Ziel en de School; http://www.dezielendeschool.nl/

Sir Ken Robinson en zijn changing the paradigm of education en het longitudinal onderzoek dat hij noemt dat aantoonde: hoe meer educated een kind raakt hoe minder intelligent (divergent thinking) een kind wordt. https://youtu.be/zDZFcDGpL4U

Schoolmeester Toshiro Kanamori in Japan via de documentaire Children Full of Life, leert de kinderen als hoofddoel in zijn klas how to be happy. Hij instrueert de kinderen om hun ware diepe innerlijke gevoelens op te schrijven in een schriftje en voor te lezen in de klas aan hun klasgenoten. Door hun leven te delen met klasgenootjes leren de kinderen hoe belangrijk het is om werkelijk om elkaar te geven.  To care. :https://youtu.be/armP8TfS9Is

De Kinschool in Tekos Rusland wordt geheel gebouwd, geadministreerd en gerund door kinderen: https://youtu.be/yxKuSS_qn28 Deze school werd opgericht als experiment vanuit de Russisiche overheid door Michael P. Shetitin en is een beroemd en groot succes.  De school bereidt de kinderen niet voor op het leven, maar zij leven het leven hier en nu iedere dag. “Prop een kind niet vol met informatie. Leer een kind hoe informatie te gebruiken om de kwaliteit van leven te verbeteren. We reflecteren niet alleen de realiteit, we creeeren de realiteit met onze gedachtes.”

Peter Hartkamp schreef een boek over het realiseren van de rechten van kinderen in het onderwijs. titel: Het gedwongen onderwijs voorbij. Een pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs. In dit boek ontmaskert hij onder andere  11 mythes (geaccepteerde aannames) over het onderwijs. Hij startte ook twee bekende democratische scholen in Nederland.

Nog een ander voorbeeld, er bestaan al enkele jaren cursussen voor kinderen die rekenen moeilijk vinden, waarin de hele basisschool lesstof rekenen behandeld wordt in 12 weken. De cursus kan worden afgesloten met een certificaat. Wanneer we deze cursus zouden integreren op de huidige basisscholen, komt er veel tijd vrij voor de kinderen om aan hun eigen talenten te kunnen gaan werken en om te spelen of om verder te gaan met lesstof van een VO school.

Prof. dr. Katie Lee Weille en Alice van der Pas o.a. wijdden zich onder andere aan het professionaliseren van werken rondom en met ouders en ouderschap en aan de relatie en communicatie tussen onderwijzend personeel en ouders.

Er is gelukkig dus ook een overvloed aan inspirerende voorbeelden van hoe het ook kan.

 

Copyright under Creative Commons.   Voel je vrij content te delen die je hier leest, op een respectvolle wijze en met referentie naar de bron. De urgentie van het onderwerp heeft volgens de auteur een groter belang dan de copyrights

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s