Kinder- en Tienerconsulent

IMG_4055

“Tot op de dag van vandaag is er geen enkel wetenschappelijk of ander bewijs dat dit huidige onderwijs echt werkt voor kinderen en hun ontwikkeling. Sterker nog, wanneer je een aantal specialisten op het gebied van kinderen en leren bij elkaar zou zetten en hen zou vragen: Schets eens de voorwaarden die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.. , dan kom je uit bij een situatie die radicaal tegengesteld is aan zowat alles in de huidige onderwijspraktijk.” (Robert Precht, filosoof uitgaand van the childrens’ right to education, wat iets anders is dan de plicht om schoolonderwijs te volgen.) 

 

De Praktijk

Praktijk Ariella Gracia geeft consultancy en begeleiding aan kinderen, tieners die neuro-divergent zijn en aan hun ouders.

Neurodivergentie is het nieuwe normaal. Zo’n 1 op de 5 kinderen is neuro-divergent, ieder op eigen wijze.  Dat is geen probleem an sich. Dit wordt het wel wanneer het niet herkend of gewaardeerd wordt. In het onderwijs en opvoedkunde is hierover vaak nog te weinig kunde en kennis geabsorbeerd uit de aanwezige expertise en wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd. Neurodivergentie kan alleen gewaardeerd worden en in tact worden gelaten in kinderen wanneer je het vanuit een andere invalshoek bekijkt dan de huidige economische/onderwijskundige denklijnen en doelen. Hieraan wil ik graag een bijdrage leveren.

Mijn praktijk onderscheidt zich door hoofdzakelijk een holistische mens/kindvisie, het respecteren van universele rechten van het kind en het naleven van grondwetrechten en universele mensenrechten van ouders binnen muren van scholen  en aan het bouwen aan een gezondere economie dan de huidige:

 

 • Kennis van Beelddenken, Sensory Processing Sensitivity en Hoogbegaafdheid in onderscheid van gedrags- en emotionele stoornissen.
 •  Kennis van leerbelemmeringen en leerproblemen bij hoogbegaafden.
 •  Besef dat creatief hoogbegaafden meer last schijnen te hebben van immuunstoornissen wat een kwestie van misdiagnose kan worden, omdat ze allergische reacties hebben die maken dat ze snel zijn afgeleid, veel energie hebben, woede-uitbarstingen krijgen of erg impulsief zijn. (Europees onderzoek naar Moodstratification.eu en Internationaal Medisch Onderzoek naar HB: verstoringen in het hormonale en immuunsysteem kunnen psychisch emotionele klachten veroorzaken)
 • Een radicaal andere visie op intelligentie dan in het reguliere onderwijs.
 •  Ervaringskunde en kennis.
 •  Unschooling practice: de inspiratie van het kind volgend. Eventuele testen verwerkt in spel ontworpen op persoonlijke maat per kind/jongere.
 •  Fluisterkindmethode: ouders/docenten kijken in de spiegel die het kind/de leerling hen voorhoudt, zodat de ouders/docenten eerst hun issues oplossen en daarmee het leven iets makkelijker maken voor een kind.
 •  Traumatherapie en counseling. Ik kan werken vanuit technieken uit haptonomie, hakomi, Jungiaanse psycho-analyse,  innerlijk kind therapie, kunstzinnige- en speltherapie, yoga-vedanta, mindfullness, op sport gebaseerde therapie en counseling.
 • Gerichtheid op talenten en eigenheid tot bloei te laten komen i.p.v. alleen in te passen.
 • Talanoa Dialogue Technique (Fiji) : besluitvorming gebaseerd op storytelling, inclusief, participatoir & transparant. In gesprek met instanties/instellingen.
 • Deep Democracy Technique in gesprek met scholen, instanties. Het standpunt van de minderheid als uitgangspunt en een techniek om interne sabotage (binnen scholen/instanties) boven water te krijgen en op te lossen.
 •  Respecteren van universele kinderrechten en gelijkwaardigheid van kleine en grote mensen binnen de muren van school. Respecteren van de universele mensenrechten en burgerrechten zoals vastgelegd in de grondwet, van ouders, binnen een school.
 •  Afspraken en sessies op kindvriendelijke & jongere vriendelijke locaties (geen kantoorafspraken).
 • Verslaglegging is een keuze, en het kind/of jongere blijft zelf eigenaar van het geschrevene.
 •  non violent wijze van werken: ik dirigeer de uitkomst analyse en oplossing niet naar wat ik persoonlijk denk dat het beste of de waarheid is.
 •  Consulten kunnen in het Nederlands, Engels en Spaans gegeven worden.
 •  Voor kinderen/jongeren met een bore-out of schooluitval schrijf ik lesmateriaal op persoonlijke maat.

 

Visie op ontwikkelen en leren:

 • Leren is een natuurlijk proces dat gebeurt door aantrekkingskracht i.p.v. door onderdrukking en dwang;
 • Creativiteit is de basis voor ieder ontwikkelingsproces, daarin zijn spel, vrijheid en orientatie onlosmakelijk met elkaar verbonden; (we vergeten vaak dat vooral bij kinderen, creativiteit betekent: niet traditioneel zijn en voortdurende de status quo uitdagen)
 • Ieder kind, jongere en ouder kan leren zijn/haar eigen motor tot innerlijke ontwikkeling aan te drijven.

 

cropped-c6771a8f8b195ab79b3268fd0af6dda51.jpg

U kunt mij tevens boeken voor lezingen over Jongeren, HSP, Beelddenken, HB en Onderwijs via Sprekersbureau Zij Spreekt.

 

 

 

Begeleiding voor kinderen, tieners en ouders

blanket boots child colorful
Foto door Lela Johnson op Pexels.com

Onze economie bevindt zich in een fase van neurokapitalisme. Neurodivergente kinderen sluiten daarbij naadloos aan. (Ethisch gezien bedoel ik dat kinderen het ‘veld’ van de economie lezen, ik bedoel niet dat hun talenten en gewiredheid op kapitalistische wijze misbruikt en uitgebuit moeten worden). Door obstakels in het onderwijs heen de weg vinden naar een vervullende toekomst en in verbinding blijven met jezelf en je mogelijkheden kan een uitkomst zijn van instappen in de praktijk.

Ik werk contractvrij en als ervaringsdeskundige. Zo’n 20 jaar lang werk ik ad hoc internationaal met kinderen en jongeren, als taaldocent (Nederland en Spaans), creatief therapeut, viool- en zangdocent, voetbaltrainer en coach, docent/coach/tolk voor internationale topsporters, hatha yoga kinderdocent, in Remedial Teaching functies voor hoogbegaafden, hoogsensitieven en voor beelddenkers, en als coach voor jongeren zonder verblijfsvergunning.

In consulten werken we samen als gelijkwaardige partners. Ieder draagt een deel van de puzzel in zich. Uw en uw kinds eigen wijsheid, geluk en uw gezinsharmonie zijn leidend steeds. Ik werk in een netwerk van andere specialisten zoals onder andere; orthodopedagogen, kunstenaars, musici, electro-magnetische velden deskundigen, kindermasseurs, kinderpsychotherapeuten op basis van spel en sporttherapie.

Als onderwijsconsulent werkte ik mee in denktanks voor gemeentes op gebied van Zorg, Onderwijs en Jeugd. Ik ben actief op internationaal niveau in netwerken van onderwijsvernieuwing met een ecologisch en sociaal permacultuur karakter. U kunt mij specificeren als bruggenbouwer en out of the box denker en doener en empathisch mens. 

 

16641034_1559887050705962_619952860706786655_n

“Als je weet wie je bent en waar je krachten liggen, als je je menselijke waardigheid leeft, komt er zo’n potentieel tot je beschikking dat het verzamelen van kennis vrij moeiteloos verloopt.” ~ P. Shetitin

 

 

Sensory Processing Sensitivity 

De officiele wetenschappelijke term voor hoogsensitiviteit is SPS: Sensory Processing Sensitivity. Men schat dat 15 a 20% van de bevolking SPS heeft. Hoogsensitieven hebben een verfijnder ontwikkeld zenuwstelsel. Zij verwerken meer, dieper, preciezer en uitgebreider prikkels zoals licht, geluid, emoties van anderen, gedachtes en intenties van anderen, fysieke pijn en geluk van anderen en van zichzelf. Hoogsensitieven hebben een zeer hoog ontwikkelde intuitie.

hoog-gevoelig-kindb

 

 

 

Denken in Beelden 

912170e1a38eae9b2d91d19748c34e3d

Beelddenken of visueel leren is iets wat altijd al bestaan heeft. Beelddenken komt voor bij allerlei soorten mensen/kinderen: dromerige, creatieve, rechtlijnigen, zakelijk, hoog en laag IQ’s, hoog en laag Emotional Intelligence Quotient, hoog en laag Well Being Quotient types.

 

Als je visueel ruimtelijk bent ingesteld, kan je problemen krijgen op school en in de samenleving, die weer kunnen resulteren in gedragsproblemen zoals (ODD< OCD) en misdiagnoses. Op school wordt informatie aangeboden gericht op auditief sequentiele wijze en beoordelingen lopen via beheersing vaardigheden en vertonen van aangepast gedrag typerend voor “linkerhersenhelft’ zoals ook de meeste onderwijzers dat zelf als ‘normatief’ ervaren.

Beelddenken gaat 100x sneller dan lineair denken en maakt dwarsverbanden tussen vele velden/onderwerpen. Voor een beelddenker is het soms moeilijk om stapsgewijs uit te leggen welke denkstappen er gevolgd zijn tussen een opdracht en een antwoord. Een probleem wordt als een geheel aangepakt en niet in een serie opeenvolgende stapjes die reeds vaststaan opgelost. Veel hoogbegaafde kinderen zijn beelddenker en hoogsensitief.

Fresh oranges
Fresh oranges — Image by © Sprint/Corbis

 

 

 

Hoogbegaafdheid

Een hele populaire term. Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag: ” Wat is hoogbegaafdheid?”. HB is niet een opzichzelfstaand iets, eerder een spectrum van verschillende dimensies en kan vele gezichten hebben. De kans op misdiagnose van groep kinderen en tieners zo’n 50%. (Misdiagose van hoogbegaafden van James T. Web en Edward A. Amend).

Fysiek, sociaal-emotioneel, neurologisch, creatief, mentaal zijn er karakteristieken en gedragskenmerken, o.a.: intensiteit, hoge gevoeligheid en vaak sneller en creatiever denken. Echter, sneller leren is geen must voor hoogbegaafdheid. Er bestaat ook hoogbegaafdheid met een lage verwerkingssnelheid.

De term hoogbegaafdheid is voor mij breder dan deze binnen het reguliere onderwijs wordt ingevuld: een IQ boven de 130. IQ scores kunnen niet gelijk gesteld worden met begaafdheid namelijk. Ondanks het wijdverspreide geloof dat er maar weinig personen zijn die een IQ score boven de 160 hebben, wijzen praktijkrapporten van psychologen gespecialiseerd in het vakgbied hoogbegaafdheid (bijvoorbeeld Ruf, 2005 ; Webb & Kleine, 1993) uit dat er minstens twee keer zoveel personen als verwacht een IQ score boven de 160 hebben en meer dan drie keer een IQ score boven de 180.

photo of beaded accessories
Foto door Artem Beliaikin op Pexels.com

In het huidige onderwijs worden alleen linkerhersenhelft begaafde kinderen erkend en gewaardeerd als begaafd. Een kind met een talent (zoals we dat vroeger noemden) of hoogbegaafdheid op dans, theater, muziek, sport, schilderen, techniek, houtbewerken, koken, met dieren werken, intermenselijk etc. wordt echter niet zo snel als hoogbegaafd gewaardeerd in het onderwijs. (De hierarchie van vakken stamt uit een ver verleden waar het hoogste doel was: professor worden aan een universiteit. Inmiddels is de economie intrinsiek gewijzigd, het onderwijs echter weinig.)  

 

111 best Hoogbegaafdheid images on Pinterest | Gifted ...

 

 

Begeleiding van ouders 

In deze tijd vraagt ouderschap en docentschap andere kwaliteiten. Oprechtheid en zelfreflectie zijn essentieel. Kinderen nemen vaak werelden waar die opvoeders soms niet bewust zijn, denken creatief en kunnen hooggevoelig zijn.

Er is veel bekend over wat van ouders verwacht wordt aangaande de begeleiding van hun kinderen. Er is echter vrijwel geen aandacht voor hoe het is voor een ouder om ouder te zijn. Professioneel werk rondom ouderschap staat in de kinderschoenen, zoals ook de professionalisering van de vaak moeizame relatie tussen ouders en onderwijzend personeel. Vanuit ouders is het een hele onnatuurlijke en ook kwetsbare stap om hun kind (de meest dierbare persoon in hun leven) bij een docent zomaar achter te laten. Via Talanoa, Fluisterkindmethode en Deep Democracy kan ik ouders, kinderen bijstaan in hun contact met school.  Ik ondersteun de visie en de behoeftes van het kind/ouders daarin.

school of gray fish
Foto door Harrison Haines op Pexels.com

 

Juridisch gezien hebben ouders een zeer zwakke positie in het onderwijs. Er ontbreekt een wettelijke regeling waarin de plichten van scholen tegenover leerlingen en ouders behoorlijk zijn vastgelegd, waardoor het ouders niet duidelijk is wat ze van scholen mogen verwachten. Te vaak ook, worden ouders vooral gezien als lastig en kunnen ze worden gedwongen akkoord te gaan met onderzoeken en werkwijzen die wetenschappelijk bewezen de leerontwikkeling en emotionele ontwikkeling van hun kinderen schaden. Die onderzoeken en werkwijzen dienen vaak alleen de belangen van de school zelf, en van het hele commerciele zorgsysteem dat eromheen is gebouwd.

Hieronder voor ouders een video van Tilt-Parenting, een internationaal platform, gebaseerd in Amsterdam, van ouders voor ouders van anders-gewirede kinderen. Tilt wil ouders in hun kracht zetten wanneer ze dat niet meer staan, en is een kennisplatform, ervaringsplatform en verbindingsplatform voor ouders.

 

 

 

 

Tarieven

cropped-img_3826.png

Een consult (60minuten) kost  80 euro  incl. BTW.

Voor mensen met aantoonbaar een te laag inkomen om mijn tarief te betalen zijn er in beperkte aantallen mogelijkheden, via een verlaagd tarief, betalen in termijnen of via ruildienst of tijdbankieren, informeer even!

U kunt mij ook betalen met de Florijn, een rentevrije munteenheid (https://betalenmetflorijn.nl/)

Afspraken afgezegd binnen 48 uur breng ik volledig in rekening. 

Hoe ik omga met privacy en persoonlijke data kunt u lezen op http://www.ariellagracia.com/2018/10/10/privacy

 

 

 

 

Blog Onderwijs

 

brown wooden floor
Foto door FWStudio op Pexels.com

 

 

Quotiënten en misdiagnoses
Kinderen en jongeren zijn intelligenter dan in het onderwijs wordt begrepen en begeleid. Eigen-wijsheid en talenten, inclusief de kenmerken van HB, HSP en Beelddenken sluiten naadloos aan bij vraag vanuit bedrijfsleven. Bedrijven ontwikkelen vormen van neuro-kapitalisme, terwijl het staatsonderwijs kinderen jaren versuft en vertraagd met eindeloze jaren leren om tot een diploma te komen, wat overigens steeds minder waarde heeft in de vorm van baangarantie. De overheid en het particuliere onderwijs heeft sinds 7 jaar kennis van een succesvolle methode die het lesmateriaal rekenen basisschool in 6 weken doceren en dan gericht op kinderen die zwak zijn in rekenen.  De overheid, en scholen, doen helemaal niks met deze methode. Er wordt zelfs geen gerucht aan gegeven. Stel je voor, welk een ruimte de implementatie van deze methode zou geven aan kinderen. Zeeen van tijd om te spelen, en om aan talentontwikkeling te doen.  Het bedrijfsleven richt tegenwoordig zelf hogescholen en universiteiten op omdat de recente stromen afgestudeerden niet getraind zijn zoals zij nodig hebben. Deze nieuwe instituten zijn gericht op het trainen van een hoog Well Being Quotient, een hoog Emotional Intelligence Quotient, naast een hoog IQ. Het huidige onderwijs heeft de grootste moeite creatieve en talentvolle kinderen (met een hoog EQ en WQ dus) te herkennen, te waarderen en hun potentieel tot bloei te laten komen. Vaker komen deze kinderen in de problemen en worden ze naar het speciaal onderwijs en VMBO gebonjourd of komen ze thuis te zitten.

De norm in het onderwijs is afgelopen jaren steeds smaller geworden. Het budget voor passend onderwijs steeds groter, en het aantal aangemeten afwijkingen van de norm eerder standaard dan uitzondering. De norm lijkt niet meer normatief. Daarbij vraag ik mij af hoe slim gerichtheid diploma onderwijs nu is, wanneer op de huidige arbeidsmarkt een periode van 3 maanden werkeloosheid een behaald diploma volledig devalueert. Zeker wanneer we niet weten hoe de toekomst er over 7 jaar uitziet, laat staan over 17 jaar (een universitair diploma traject vanaf leerplichtige leeftijd).

 

green grass near trees
Foto door Luis Dalvan op Pexels.com

 

 

 

Universele Kinderrechten binnen het onderwijs

Hoewel de overheid zich duidelijk inspant om de Kinderrechten te garanderen, worden de Kinderrechten binnen scholen geruisloos en ‘vanzelfsprekend’ geheel onzichtbaar. Een kind mag niet wiebelen, lopen, rennen, huppelen, eten, plassen, lachen wanneer het dat wil. Kinderen hebben geen recht op vrije meningsuiting binnen een school en hebben geen recht om gehoord te worden, alleen als de juf bereid is en de visie van de juf overeenkomt met hetgeen het kind uit. De vanzelfsprekendheid hiervan, maakt discussie een heet hangijzer, waaraan je als ouder al snel je vingers brandt. Is die vanzelfsprekendheid in een vacuum van ons bewustzijn terechtgekomen? Jaarlijks brengen kinderen ontzettend veel uren door binnen de muren van schoolgebouwen  schoolpleinen, de noodzaak van deze discussie en verandering prangend.

Het teruggeven van de universele kinderrechten aan kinderen en universele mensenrechten aan ouders binnen het onderwijs is mijns inziens regelrecht verbonden met een structurele oplossing van veel problemen die kinderen en ouders ervaren in het onderwijs. ‘Laat me Leren een stichting opgericht als initiatief van Helcia Cino, is actief bezig met universele kinderrechten binnen het onderwijs. Zie Eva Jinek, en artikelen in Parool. Deze beweging deelt o.a. flyers uit op schoolpleinen en zoeken actief contact met jongeren met de vraag zich publiekelijk te uiten op het gebied van naleving van mensenrechten binnen de muren van het onderwijs. Het gaat er dan steeds om kleine praktische verandering door te voeren op basis van wetenschappelijk bewijs.

Duidelijke juridisch bindende gedetailleerde afspraken tussen ouders en scholen, zwart op wit, over hetgeen een school zal bieden aan de ouder en aan hun kind, zouden eveneens helpen. De vorige Kinderombudsman heeft hier al jarenlang voor gestreden. Blijkbaar zijn nog meer jaren nodig.

 

 

 

 

Talentonwikkeling of Selectiefabriek? 

Het Nederlandse onderwijs wordt aangestuurd door toetsen in plaats van door minimum doelen. Daarmee voldoet het per definitie niet aan het grondwetrecht van kinderen op Onderwijs. School heeft eigenlijk de bedoeling dat kinderen zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontplooien. Het Nederlandse onderwijssysteem vloekt daar eigenlijk mee. Het is daarmee pedagogisch onjuist zelfs. De Belgische Prof. Dr. Rogier Standaard, grondlegger van het Belgische schoolsysteem en schrijver van het boek “De becijferde school” omschrijft het zelfs als een vorm van vroege discriminatie in het voordeel van de goede leerlingen. “In een beschaafd land doe je dat niet. Kinderen voortdurend confronteren met het feit dat ze dom zijn of niet goed meekunnen.” Mevrouw Dr. Anna Bosman, hoogleraar pedagogiek wijst op de self-fulfilling prophecy van het toetsend onderwijs vanaf groep 3. Kinderen gaan zich gedragen naar hetgeen er over hen verteld wordt. De citotoets wordt misbruikt door de overheid. Door Cito is de citotoets bedoeld om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling en voor docenten om te kijken hoe hun onderwijs beklijfd bij de leerlingen. Het is niet ontworpen als basis voor advies vervolgonderwijs, aldus Cito zelf. Daarbij hangt het in de citowereld gebruikte label sterk/zwak vooral samen met de hoeveelheid plekken die er in het voortgezet onderwijs beschikbaar zijn, in plaats van met de werkelijke capaciteiten van de kinderen. (wettelijk gezien mogen scholen per jaar enkele kinderen uitsluiten van de citotoets trouwens op schriftelijke aanvraag van de ouders) De richtlijn van de overheid is al jaren: 20% VWO advies, 30% havo advies en de rest VMBO. De herkomst van deze percentages zijn vaag, het onderzoek waarop deze gebaseerd zijn onbekend. Het betekent dat leerlingen met een zelfde toets uitslag het ene jaar havo advies krijgen en het andere jaar een VWO advies. Ook hier om werkelijk aan het recht op onderwijs te gaan voldoen, hoort in Nederland diepgaande verandering in het onderwijs plaats te gaan vinden. (dit blogartikel is onder andere gebaseerd op de uitzending van KRO Brandpunt uit 2016 over de totstandkoming van het schooladvies) 

 

 

Docentenstakingen en media 

Al enige jaren is er een levendige beweging in het Nederlandse docentencorps: het stilleggen van werk. Werkdruk, lage lonen, lerarentekort worden in de media in een lange adem als oorzaak en gevolg met elkaar verbonden. Go’h! Ik vraag mij af of deze relatie wel klopt. Er zijn altijd redelijk voldoende docenten geweest. Er is geen plotseling massa emigratie geweest van docenten of epidemische sterfte onder het mensensoort docent, of heb ik iets gemist? Docenten houden van kinderen en van hun vak en daar zit eerder de mangel dan in geld en werkdruk. Het stukje aandacht, liefde en wijsheid dat een docent kan geven aan kinderen is met alle overheidsinspiratie op onderwijsvlak afgelopen 20 jaren vakkundig opgeknoopt en hangt levensloos te bungelen aan een hoge boom. Oh ja, en ook ouders gaan tegenwoordig de straat op om te demonstreren voor (tot wat schertst mijn grote verbazing): docenten! Ik zou zelf als ouder eerder de straat opgaan voor betere werkomstandigheden binnen scholen voor kinderen. Veel kinderen ervaren hun activiteit op school als werk, en vragen zich zelfs wel eens af waarom de juf betaald wordt voor haar werk en zij niet.  “Maak je werk af” en “Wanneer je je werk afhebt, mag je buitenspelen!” Media staan bol van verhalen en verslaggeving over de demonstraties en het gevoel van paniek, kritiekloos en wel. Tot aan kritiekloos de sluiting van 15 scholen in Amsterdam Nieuw West vooral als shock gepresenteerd wordt en niet als een crisis in denken en handelen van degenen die bepalen in onderwijsland. Een ethisch morele crisis naast een gebrek aan inzicht in pedagogie en empathie met kinderen. Ik ben bang dat al die media aandacht en framing vreselijk afleidt van het werkelijke probleem: systeemcrisis en ethische crisis in het onderwijs waarin al vele generaties kinderen de dupe zijn. Ik spreek regelmatig wat oudere docenten die al 40 jaar docent zijn in hart en nieren. Niemand wil meer in het onderwijs. Omdat het onderwijs niet meer wijs is en ondermaats is, onder menselijke maats is. Schadelijk voor welzijn van docenten en voor ontwikkeling van kinderen. Meer geld geven aan docenten die dit systeem nog wel willen dragen met een gerust hart is een heel scheve oplossing, ministerie van onder-wijs! Kunnen we het gesprek eens openen over de werkelijke onderliggende problemen en de voorhanden zijnde oplossingen die geen extra geld kosten? Alstublieft? In naam van de kinderen en hun toekomst!

 

Kafka & Leerplicht 

Onderstaand is een artikel uit de Volkskrant, geschreven door Harriet Duurvoort, gepubliceerd op 22-01-2020. Ik publiceer dit omdat ik veelvuldig dit soot situaties tegenkom in eigen praktijk en ik gewerkt heb in andere projecten met kinderen zoals beschreven hieronder.

“Hoe staat de wereld ervoor in het jaar 2100? Hoe is het dan inmiddels met het ­klimaat, met de vergrijzing als mijn kind is vergrijsd, met de bevolkingsexplosie? Ik ben er dan al lang niet meer, maar mijn kind waarschijnlijk wel. Hij is 8, heeft de diagnose zwakbegaafd en zal altijd afhankelijk zijn van een compassievolle samenleving die in staat is voor hem te zorgen. Daarom maak ik mij ook extra zorgen over later.

Mijn hoop is altijd dat er in zijn generatie genieën opstaan, geboren met creatieve en innovatieve topbreinen om de enorme uitdagingen waarmee wij onze kinderen en kleinkinderen hebben opgezadeld te helpen oplossen.

Die zijn er gelukkig ook. Jason bijvoorbeeld, of zijn vriendinnetje Wen Long. Allebei 8, net als mijn zoontje. Geboren met een IQ dat wordt geschat op 145-plus. Kleine Einsteins, uitzonderlijk begaafd, die we liefdevol moeten koesteren, als samenleving, als mensheid. Het enige onbegrijpelijke is dat wij, Nederland, er nu al alles aan hebben gedaan om hun jeugd te kapot te maken.

Wat een geluk dat Albert Einstein niet in een 21ste-eeuws Nederlands schoolsysteem is grootgebracht. Want dan was hij hoogstwaarschijnlijk een depressieve drop-out geworden en liepen we minstens zestig jaar achter met onze ontwikkeling. Een geknakte jeugd, niet bij gebrek aan een warm, liefhebbend ouderlijk nest, maar door toedoen van een paranoïde overheid die ouders van kinderen die op school afwijken van de norm tot op het bot wantrouwt.

Grote kans dat Einsteins ouders door de Kinderbescherming uit de ouderlijke macht waren ontzet omdat er geen school kon worden gevonden die hem passend onderwijs kon geven. Waarna een kafkaësk systeem van blaming the victim in werking zou zijn getreden: niet de school, de ouders krijgen de schuld.

Niet naar school gaan, al is het aan school te wijten, heet ‘pedagogische verwaarlozing’, van ouders. Bij een seintje van de leerplichtambtenaar, dat een kind al even niet in de schoolbanken zit, gaan de alarmbellen plichtsgetrouw af. Dan gaat VeiligThuis maar meteen ervan uit dat iets verschrikkelijks, Ruinerwold-achtigs, gaande is. Better safe than sorry, nietwaar. Of gewoon: omdat school moet. Einsteins ontstelde ouders waren aan de bedelstaf geraakt door ellenlange zenuwslopende juridische procedures tegen de overheid.

Jasons en Wen Long delen niet alleen hun bizar hoge IQ, maar ook de hel van het ontbrekende passend onderwijs en de stelselmatige intimidatie van hun ouders, ondanks hun grote inspanningen dan maar zelf passend onderwijs te organiseren. Scholen die geen passend onderwijs bieden, maar waar niemand begrijpt dat een kind het niet meer trekt. Nieuwe scholen vinden aan de andere kant van het land, zes uur reizen per dag. Jasons moeder Joyce verloor haar baan omdat ze, noodgedwongen, vijftien uur thuisonderwijs ging geven. De plusklassen, de honderden kilometers reizen naar school, alles heeft ze zelf gefinancierd. Ondanks die inspanningen kreeg ze onlangs een zevende (!) VeiligThuis-melding. Ze is net verhuisd, op de vlucht voor de leerplichtambtenaar en de gemeente. Ze heeft een kei van een advocaat, die ze niet meer kan betalen. Zonder haar was Jason waarschijnlijk uit huis geplaatst.

Joyce vertelt hoe traumatiserend het is. Als op een avond de politie en de crisisdienst voor de deur staan. Die een doodsbang 5-jarig jochie vertellen dat ze misschien een andere moeder voor hem gaan zoeken. Precies als bij Wen Long, die nota bene toen ze tweeëneenhalf was uit China werd geadopteerd. Tegen zo’n meisje zeggen dat ze op zoek gaan naar andere ouders, vanwege een leerplichtconflict? Verbijsterend. Heeft dan niemand een geweten? Dit is geestelijke kindermishandeling, moedwillige traumatisering door een van elk ethisch en menselijk besef gespeende schoolinquisitie.
Het zijn niet alleen hoogbegaafde kinderen van wie de ouders worden opgejaagd als criminelen, omdat er geen passend onderwijs is op school – of hun kinderen niet willen dwingen tot een beschadigende schoolgang. Er zitten 14 duizend kinderen thuis: kinderen met een beperking, ziek, hooggevoelig, kapotgepest, met autisme, die zwakbegaafd zijn, enzovoorts. Het bij samenwerkingsverbanden opgepotte geld voor passend onderwijs moet worden gebruikt om deze kinderen maatwerk te bieden, op school, in alternatief leerverband of thuis. En het intimideren van ouders door VeiligThuis-procedures zou als ambtsmisdrijf moeten worden vervolgd.”

 

 

 

Arete en Hypatia in 2019: Terreinwinst? 

Wat is school? Het woord in het oude Grieks betekende ook al les of school.  Echter met een veel bredere betekenis, namelijk de tijd dat je niet druk bezig hoeft te zijn met iets. Je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijk een school een plek is waar veel tijd is en waar je dus ‘de tijd kunt nemen’ voor wat je interesseert. De vraag is of Theano, Socrates, Arete of Hypatia ooit tot haar/zijn inzichten waren gekomen wanneer zij op een basisschool a la 2019 hadden gezeten…

Vanuit de Griekse wijsgeren en wijsgeressen naar de intellectuele periode van de Verlichting. In deze periode werd een nieuw soort scholen opgezet. Scholen met als doel kinderen de samenleving in te laten stromen als fabrieksarbeider. Nog een periode verder, in de tijd van Napoleon werden scholen vooral strategisch gebruikt om  gehoorzaamheid en volgzaamheid te trainen zodat kinderen als volwassenen brave soldaten konden worden. Het Pruisische model van school wordt heden ten dage nog steeds als basis gebruikt.

In de vorige eeuw vond men educatie voor kinderen zo belangrijk dat het recht van kinderen op educatie vastgelegd werd in het Verdrag van de Rechten van het Kind. In het verdrag gaat het steeds om het Engelse woord education. Educatie en het recht erop is een meer omvattender begrip dan onderwijs en leerplicht. Educatie is gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Leerplichtonderwijs is gericht op een diploma behalen. Op welke wijze kunnen kinderen hun recht op ontwikkeling/education claimen binnen het onderwijs?

In Nederlandse grondwet staat dat het geven van onderwijs vrij is.  De huidige reguliere praktijk is echter onvrij. Dit is zo geworden door verschillende inperkingen van dit grondwetsartikel gemaakt door ambtenaren vanuit hun persoonlijke aannames over onderwijs en kinderen.  De Arete en Hypatia a la 2019 worden weggediagnosticeerd en hun ouders krijgen jeugdzorg op hun dak. In wiens belang, vraag ik mij af? In ieder geval hoort niemand hun geniale ideeen meer, want ze wijken af van de norm en dat is zorgbehoevend tegenwoordig ipv een bijdrage aan geestesontwikkeling van de mensheid, maatschappij en cultuur, dat maakt men er tegenwoordig van. Arete en Hypatia a la 2019 brengen geschenken en enorme terreinwinst in de ontwikkeling van de mensheid en belichamen oplossingen van maatschappelijke en sociaal economische problemen vanuit perspectieven die wij niet hebben, zij wel.

beige concrete pillar
Foto door Josiah Lewis op Pexels.com

 

 

 

 

Aan vaders hand*

Gisteren wandelde ik door de gang van de school van mijn zoon. Tegemoet kwam mij Hidde,  vader van Sam. Zoals ouders dat vaker doen dronken we een kop thee samen in de ouderruimte op school. Met een zekere perplexheid verteld hij mij: “Gisteren. liet ik de hond uit samen met Sam (9 jaar). We wandelden hand in hand langs de gracht. Aan de overkant van de gracht liep een meisje samen met haar moeder, toen plots mijn zoon vol enthousiasme wijzend naar de overkant uitriep: “Kijk! Papa, dat meisje daar zat ook met mij in de gevangenis.” (Het meisje zat vroeger bij Sam in de klas op zijn vorige school).

*(de ware namen van vader en zoon zijn vervangen)

light sunset people water
Foto door Negative Space op Pexels.com

 

 

 

 

Beelddenken en Youngworks onderzoeksbureau 

In een uitgebreid onderzoek door trendonderzoekburo Youngworks in samenwerking met met de afdeling neuropsychologie van de UvA, bleek dat maar liefst 60 procent van de random geselecteerde onderzoekspopulatie uit de huidige generatie jongeren en kinderen op een visuele wijze leert in plaats van op de manier waarop scholen hun stof aanbieden, namelijk lineair repetitief. De visuele manier van denken gaat 60x zo snel als de lineaire wijze en maakt dwarsverbanden tussen vele vakgebieden. Onze overheid besteed momenteel een jaarbudget van 240.000 miljard aan passend onderwijs. Kinderen die anders leren dan standaard wordt aangeboden, krijgen een passend aanbod. Ten eerste lijkt de norm hier niet meer normatief als het om zo n groot budget gaat. Ten tweede is er een schrijnend tekort aan expertise binnen scholen om beelddenken, en ‘andere afwijkingen van de norm’ of gewoonweg andere talenten tot bloei te laten komen als talent an sich, als terreinwinst.

person wearing red jacket standing on cliff beside black camera tripod
Foto door Quang Nguyen Vinh op Pexels.com

 

 

 

Hoe het ook kan! 

Crisis of niet in het onderwijs, het mooie is dat fundamentele oplossingen al voorhanden zijn, niks extra s kosten in geld.  Wel kosten ze bereidwilligheid, zelfreflectie, samenspraak en een shift van perspectief. Er is veel samenspraak nodig, bereidheid om  naar elkaar te luisteren en er is lef nodig om werkelijk veranderingen te brengen. Er is geen 1 kant en klare totaaloplossing ben ik van mening. Vele kleine puzzelstukjes en verschillende perspectieven maken het geheel. Deze opgeloste puzzel zal zich per definitie ook steeds vernieuwen als levend organisme om gezond te blijven.

Enkele inspirerende voorbeelden van mensen die zich wel enkele fundamentele vragen stelden en of oplossingen neerzetten ;

De groeiende groep mensen die pleit voor een Kindgebonden Onderwijs Budget voor ouders zodat ouders zelf de financiele vrijheid hebben educatie voor hun kinderen te kiezen en in te richten in overeenstemming met grondwetsartikel 23 vrijheid op onderwijs. Ouders krijgen dan het budget dat de overheid nu per kind aan de scholen uitkeert.  Onderteken ook!     https://kindgebondenonderwijsbudget.petities.nl/

De econoom filosoof Charles Eisenstein. https://youtu.be/EEZkQv25uEs en https://youtu.be/_oevXkJY-fE ; Hij beschrijft hoe ons zelfbeeld, economie, financieel systeem, onderwijs en religie verbonden zijn en intrinsiek leiden tot crisis in onszelf, met anderen en in de wereld. Hij presenteert een ‘new story of self’ waarop nieuwe structuren gebouwd kunnen worden, ook in het onderwijs (dat voorbereid op zelfstandigheid in economische setting).

Sophie Rabhi Bouquet schreef het prachtige boek: La ferme des enfants. Une pedagogie de la bienveillance (editions Actes Sud 2011).

Olivier Maurel: La violence educative: Un trou noir dans les sciences humaines   (editions l’Instant Present). Zijn Observatoire de la Violence Educative Ordinaire doet onderzoek naar alle vormen van geweld die binnen het onderwijs worden gebruikt om kinderen te laten gehoorzamen en biedt hulp aan ouders om respectvolle educatieve methoden te vinden.

Paolo Freire (Recife, 1921- Brasil 1997), Pedagoog, Filosoof, Andragoog, Educationalist. Schreef onder andere: Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage; Pedagogy of the Heart (Bloomsbury Revelations); Education for Critical Consciousness.  Het startpunt van zijn pedagogie is de situatie in het leven van de student. Het verkrijgen van bewustzijn en het oplossen van obstakels het doel van de educatie. Freire’s visie was dat om de mens te helpen zijn menselijkheid te realiseren, eerst de structuren veranderd moeten worden die de onderdrukten zowel als de onderdrukker dehumaniseren.  Freire ageert tegen het depositaire onderwijs, dat verwijst naar onderwijs waarbij kennis, die in bezit is van anderen als vaststaande werkelijkheid wordt overgeheveld in het hoofd van de lerende, waardoor de lerende geen andere optie heeft dan zich te voegen in een door iemand anders gedefinieerde werkelijkheid.

De Duitse filosoof David Precht met zijn boek Anna, die Schule und der Liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern. Interviews met David Precht naar aanleiding van dit boek kun je vinden op o.a.: https://youtu.be/Gewb3-DUlJs

Precht maakt duidelijk dat de overheidsscholen gaan om Wissen, maar nooit om Bildung. Precht is van mening dat het systeem de kinderen onderwijst over de verkeerde thema’s en met de verkeerde methodes. Hij noemt het huidige schoolsysteem: Leerboulimia. Hij verlangt een onderwijssyteem waar het draait om creativiteit en zelfstandig leren nadenken.

Ivan Illich, in Deschooling Society (1971), geeft een kritische analyse van de rol van docent: School, by its very nature, tends to make a total claim on the time and energies of its participants. This, in turn, makes the teacher into custodian, preacher, and therapist. In each of these three roles the teacher bases his authority on a different claim. The teacher-as-custodian acts as a master of ceremonies, who guides his pupils through a drawn-out labyrinthine ritual. He arbitrates the observance of rules and administers the intricate rubrics of initiation to life. At his best, he sets the stage for the acquisition of some skill as schoolmasters always have. Without illusions of producing any profound learning, he drills his pupils in some basic routines. The teacher-as-moralist substitutes for parents, God, or the state. He indoctrinates the pupil about what is right or wrong, not only in school but also in society at large. He stands in loco parentis for each one and thus ensures that all feel themselves children of the same state. The teacher-as-therapist feels authorized to delve into the personal life of his pupil in order to help him grow as a person. When this function is exercised by a custodian and preacher, it usually means that he persuades the pupil to submit to a domestication of his personal vision of truth and his personal sense of what is right.

 

Claudia Mars met haar boek De Ziel en de School; http://www.dezielendeschool.nl/

De Britse Sir Ken Robinson, werd geridderd voor zijn werk omtrent educatie en onderwijs. In zijn bekende lezing: changing the paradigm of education noemt hij het longitudinal onderzoek dat aantoonde: hoe meer educated een kind raakt hoe minder intelligent (divergent thinking) een kind wordt. Children are being educated out of creativity.  Education is alleen voor het hoofd en voor de linkerhersenhelft, en een angst voor falen en fouten wordt ons vooral aangeleerd. https://youtu.be/zDZFcDGpL4U

Schoolmeester Toshiro Kanamori in Japan via de documentaire Children Full of Life, leert de kinderen als hoofddoel in zijn klas how to be happy. Hij instrueert de kinderen om hun ware diepe innerlijke gevoelens op te schrijven in een schriftje en voor te lezen in de klas aan hun klasgenoten. Door hun leven te delen met klasgenootjes leren de kinderen hoe belangrijk het is om werkelijk om elkaar te geven.  To care. :https://youtu.be/armP8TfS9Is

De Kinschool in Tekos Rusland wordt geheel gebouwd, geadministreerd en gerund door kinderen: https://youtu.be/yxKuSS_qn28 Deze school werd opgericht als experiment vanuit de Russisiche overheid door Michael P. Shetitin en is een beroemd en groot succes.  De school bereidt de kinderen niet voor op het leven, maar zij leven het leven hier en nu iedere dag. “Prop een kind niet vol met informatie. Leer een kind hoe informatie te gebruiken om de kwaliteit van leven te verbeteren. We reflecteren niet alleen de realiteit, we creeeren de realiteit met onze gedachtes.”

Peter Hartkamp schreef een boek over het realiseren van de rechten van kinderen in het onderwijs. titel: Het gedwongen onderwijs voorbij. Een pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs. In dit boek ontmaskert hij onder andere  11 mythes (geaccepteerde aannames) over het onderwijs. Peter Hartkamp startte ook twee bekende democratische scholen in Nederland.

Nog een ander voorbeeld, er bestaan al enkele jaren cursussen voor kinderen die rekenen moeilijk vinden, waarin de hele basisschool lesstof rekenen behandeld wordt in 6 weken. De cursus kan worden afgesloten met een certificaat. Wanneer we deze cursus zouden integreren op de huidige basisscholen, komt er veel tijd vrij voor de kinderen om aan hun eigen talenten te kunnen gaan werken en om te spelen of om verder te gaan met lesstof van een VO school. Zowel de overheid als de meest toonaangevende scholen zijn op de hoogte van deze rekenmethode en weigeren deze in te zetten tot nu toe.

Prof. dr. Katie Lee Weille en Alice van der Pas o.a. wijdden zich onder andere aan het professionaliseren van werken rondom en met ouders en ouderschap en aan de relatie en communicatie tussen onderwijzend personeel en ouders.

 

 

 

Copyright under Creative Commons.   

Iedere non-profit organisatie mag de content op deze site delen op een respectvolle wijze, met referentie naar de bron en alleen voor niet-commerciele doeleinden. De urgentie van het onderwerp heeft volgens de auteur een groter belang dan de copyri

Een gedachte over “Kinder- en Tienerconsulent

 1. Hoi Rob,

  Afgelopen jaar heb ik geprobeerd je advies op te volgen. Misschien moet ik een boek schrijven en geen website volschrijven. Ik wil zo graag iedereen informatie geven zodat zaken snel veranderen, dat is meer mijn doel. Dat ouders en docenten mijn site als informatielandkaart gebruiken. Als ik nl schrijf ik werk met hoogbegaafden, dan is het alsof ik traditioneel kijk en werk met ze ten dienste van het onderwijs. Dat is niet zo dus. Ik wil een mentaliteitsverandering bewerkstelligen en deuren openen. Dat gebeurt ook door juiste kennis. Ouders lezen meestal geen boeken hierover, helaas. Daarom dat ik het uitschrijf hier. Ik heb wel klanten trouwens via mijn website.
  Ik had alles heel erg kort: 3 regels per kopje, echter ben door nieuwe ervaringen in het onderwijs en nieuwe literatuur toch weer uit gaan breiden.
  Sorry. Als jij het niet lezen wilt, hoef je dat ook niet te doen. Mensen die het wel interesseren of een probleem hebben met hun kind vinden het wel nodig om dit allemaal te lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s