Kinder- en jongeren adviseur hsp, beelddenken en hoogbegaafdheid.

IMG_4055

 

Als je weet wie je bent en waar je krachten liggen, als je je menselijke waardigheid leeft, komt er zo’n potentieel tot je beschikking dat het verzamelen van kennis vrij moeiteloos verloopt.

Kinderen en jongeren zijn intelligenter en meeromvattender in talenten dan in het onderwijs, zoals dit is verworden de afgelopen 15 jaar, wordt begrepen en begeleid. Anderzijds zijn er bedrijven die vormen van neuro-kapitalisme aan het ontwikkelen zijn om te gaan toepassen in de samenleving. Technologie die de universele mensenrechten aantast en waartegen overheden geen adequate wetgeving hebben. Dit, terwijl wij kinderen jaren bezighouden met vaardigheden die ze in een paar weken meestal eigen kunnen maken enerzijds en die anderszijds bezieling missen (een niet-juridisch verweer tegen ontzielde tech).

De norm in het onderwijs is steeds beperkter en smaller geworden. Het budget voor passend onderwijs steeds groter. En het aantal aangemeten afwijkingen (in de vorm van labels) van de norm enorm. Het speciaal onderwijs is momenteel overvol. Vanuit het werkende leven worden nieuw afgestudeerden aan HBO en WO opleidingen vaak niet meer beoordeeld als geschikt. Multinationals en grote banken en andere veelal internationale bedrijven stichten als reactie hun eigen scholen tegenwoordig. Deze instituten zijn gericht op het trainen van een hoog Well Being Quotient, een hoog Emotional Intelligence Quotient, naast een hoog IQ.

De huidige generaties kinderen met hun eigen-wijsheid en talenten inclusief kenmerken van HB, HSP en Beelddenken sluiten naadloos aan bij de nieuw gevraagde talenten en skills vanuit de samenleving en bedrijfsleven/werkende leven.

 

16641034_1559887050705962_619952860706786655_n

 

 

Aanbod 

Ik bied begeleiding aan kinderen en jongeren waar men bewust is van hsp, beelddenken en of hoogbegaafdheid. Hoogsensitieve kinderen, beelddenkende kinderen en hoogbegaafde kinderen worden in zo n 50% van de gevallen gemisdiagnosticeerd, uit gebrek aan kennis bij onderwijzend personeel. Creatieve, gevoelige en zeer getalenteerde kinderen krijgen in 50% van de gevallen gedragsstoornissen en emotionele stoornissen (ADHD/ADD/Asperger etc.) toebedeeld via testen die op school worden afgenomen en observaties door orthopedagogen die geen kennis hebben of inzicht. Zie hierover bijvoorbeeld het boek: Misdiagose van hoogbegaafden van James T. Web en Edward A. Amend (Gorcum B.V. Nederlandse druk). De negatieve gevolgen hiervan voor de ontwikkeling en het welzijn van deze grote groep kinderen en jongeren is immens.

Uitgangspunten in mijn praktijk: kinderen zijn kosmische wezens; Leren is een natuurlijk proces dat gebeurt door aantrekkingskracht i.p.v. door onderdrukking en dwang; Creativiteit is de basis voor ieder ontwikkelingsproces, daarin zijn spel, vrijheid en orientatie onlosmakelijk met elkaar verbonden; Ieder kind kan leren zijn/haar eigen motor tot innerlijke ontwikkeling aan te drijven vanuit een besef dat de wereld een holistisch mechanisme is (dat besef hebben veel kinderen van nature ook).

Begeleiding voor kinderen bestaat erin: samen met het kind kijken wat er speelt, samen met de ouders kijken wat er voor hen speelt, bekrachtigen van het kind/jongere en eventueel het kompas hervinden met nieuwe inzichten en methoden van kennis verwerven en ontwikkelen, samen tot vervolgstappen komen in samenwerking met anderen. In principe ligt het probleem nooit bij de kinderen zelf.

hoog-gevoelig-kindb

 

HSP 

Hoogsensitiviteit is recentelijk wetenschappelijk aangetoond. De officiele wetenschappelijke term is SPS (Sensory Processing Sensitivity). Kinderen/jongeren die hoogsensitief zijn, hebben een verfijnder ontwikkeld zenuwstelsel en een open energieveld waardoor zij meer en dieper prikkels opvangen verwerken dan anderen. Licht, geluid, emoties van anderen, gedachtes van anderen, en fysieke/emotionele  pijn van anderen worden intens waargenomen door hsp-ers. Men schat dat 15 a 20% van de bevolking hoogsensitief is. Hoogsensitiviteit is een vorm van sociaal-emotionele hoogbegaafdheid.

In een klas kan de HSP eigenschap wanneer hij niet herkend wordt voor problemen zorgen en voor verkeerde diagnoses van uw kind vanuit school. Wanneer school open staat hiervoor kan ik voorlichting geven op school zodat signalering, juiste omgang en begrip gecreeerd kunnen worden.

 

 

 

 

 

Beelddenken

912170e1a38eae9b2d91d19748c34e3d

Er is geen officiële diagnose – beeld denken –  in de medische wereld of voor scholen. Het is geen ziekte of afwijking. Beelddenken of visueel leren is iets wat altijd al bestaan heeft, echter de laatste tijd meer in beeld is gekomen.

Beelddenken

De basis van beelddenken is multidimensionaliteit. Feitelijk wordt iedereen als beelddenker geboren, wij ervaren de wereld via onze rechter hersenhelft. Gedurende onze eerste 10 levensjaren maken wij een switch naar onze linkerhersenhelft, naar de lineair auditieve repetitieve wijze van informatie opnemen, we gaan met woorddenken de wereld beredeneren.

Er is niet 1 type beelddenker. Beelddenken komt voor bij dromerige mensen, bij creatieve mensen, bij rechtlijnige mensen en uit zich in verschillende patronen van informatie verwerken op visuele wijze. Beelddenken komt voor bij alle soorten IQ’s en EQ’s en WQ’s.

912170e1a38eae9b2d91d19748c34e3d

Beelddenkers hebben vaak problemen met automatiseren. Leerstof die in de klas stap voor stap wordt opgebouwd beklijft niet. Lesstof moet als totaalbeeld aangeboden worden en dan teruggeredeneerd worden om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen. Daarnaast kunnen beelddenkers ook specifieke problemen hebben bij rekenen, lezen en plannen.

 

 

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is in het onderwijs een hele populaire term. De term is voor mij breder dan deze binnen het reguliere onderwijs wordt ingevuld: een IQ boven de 130. Er bestaat wetenschappelijk gezien geen eenduidig antwoord op de vraag wat hoogbegaafdheid is. Wel is duidelijk dat hoogbegaafdheid zowel het fysieke, het sociaal-emotionele, het neurologische, en het creatieve, het inter-menselijke en het mentale omvat. Het snellere leren is ook geen must voor hoogbegaafdheid. Er bestaat ook hoogbegaafdheid met een lage verwerkingssnelheid. Een voor mij werkbare definitie van hoogbegaafdheid is die van het Delphi model van drs. Maud van Thiel. Zij benadrukt de positieve kant van hoogbegaafdheid en zegt het volgende over de hoogbegaafde:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

111 best Hoogbegaafdheid images on Pinterest | Gifted ...

 Hoogebegaafde kinderen/jongeren komen vaak pas naar een praktijk voor hulp wanneer ze vast zijn gelopen. Een kind dat door onbegrip, pesten, faalangst, onderpresteren, bore-out of zelfs depressie uitvalt op school, zal op een test vaak niet de volle potentie laten zien. Regelmatig wordt daardoor ten onrechte de conclusie getrokken dat het kind niet hoogbegaafd is met alle gevolgen van dien.

Daarnaast leeft bij veel mensen nog het idee dat hoogbegaafden excellente leerlingen zijn. Hoge cijfers, naar het gymnasium en dan een flitsende carrière. Helaas is dit in de praktijk vaak anders. Hoogbegaafde kinderen lopen regelmatig vast op school, omdat het onderwijssysteem niet op hen is ingericht.

 

Begeleiding van ouders en docenten

Ouderschap en docentschap in deze tijd vraagt andere kwaliteiten en inzichten dan voorheen. Kinderen vragen oprechtheid en zelfreflectie en ethisch bewustzijn van opvoeders en docenten. Kinderen nemen vaak werelden waar die opvoeders soms niet bewust zijn, denken creatief en kunnen hooggevoelig zijn. Ik kan jullie als ouder begeleiden door  mee te kijken en te vertalen wat er speelt. Ik begeleid jullie dan om jullie vanuit jullie eigen kracht en wijsheid als ouders hier stappen in te ondernemen, die passen bij jullie kind/jongere en gezinsstijl. Ook docenten begeleid ik.

Er is veel bekend over wat van ouders verwacht wordt aangaande de begeleiding van hun kinderen. Er is echter vrijwel geen aandacht voor hoe het is voor een ouder om ouder te zijn. Professioneel werk rondom ouderschap staat in de kinderschoenen nog steeds, zoals ook de moeizame relatie vaak tussen ouder en onderwijzend personeel. Vanuit ouders is het een hele kwetsbare en vaak emotionele stap om hun kind (het meest dierbare in hun leven) on een klas bij een docent achter te laten en te hebben. Vanuit docenten is er vrijwel geen aandacht in hun opleiding hoe om te gaan hiermee vanuit empathie. Ik kan u desgewenst doorverwijzen naar enkele schaarse specialisten op het vlak van communicatie tussen ouders en onderwijzers.

Juridisch gezien hebben ouders een zeer zwakke positie in het onderwijs. Er ontbreekt een wettelijke regeling waarin de plichten van scholen tegenover leerlingen en ouders behoorlijk zijn vastgelegd. Een wettelijke onderwijsovereenkomst ontbreekt, waardoor het ouders niet duidelijk is wat ze van scholen mogen verwachten. Te vaak ook, worden ouders vooral gezien als lastig en kunnen ze worden gedwongen (op dreiging aanmelding bij Veilig Thuis; men zou de leerontwikkeling van het eigen kind dan in de weg staan) akkoord te gaan met onderzoeken en werkwijzen die wetenschappelijk bewezen de leerontwikkeling en emotionele ontwikkeling van hun kinderen schaden. Die onderzoeken en werkwijzen dienen vaak alleen de belangen van de school zelf, van het systeem. Het onderwijssysteem past de kinderen van nu niet meer.  Ouders zijn  meest trouwe liefdevolle positief ontwikkeling stimulerende personen voor hun kinderen.

 

 

Ariella Gracia

Zo’n 20 jaar lang werk ik ad hoc internationaal met kinderen en jongeren buiten en binnen het onderwijs, als muzikant, als creatief therapeut, als holistisch coach in verschillende sectoren en als ervaringsdeskundige hsp en beelddenken. Door de jaren heen heb ik mijn eigen methodes ontwikkeld. Ik werk vanuit totale gelijkwaardigheid van kleine en grote mensen. Het is mijn doel om de rechten van het kind volledig te respecteren.

Mijn praktische kennis startte toen ik op 25 jarige leeftijd werd uitgenodigd om kennis te maken en mee te werken als muziekcoach op een particulier door de overheid goedgekeurd project voor langdurige thuiszitters, de Regenboogbrug. Daar startte een still ongoing proces van unschooling voor mij. Ik ontdekte dat de kinderen die al op meerdere scholen waren weggestuurd en getraumatiseerd door onderwijs en depressief door hun ervaringen van onbegrip en afwijzing zeer hoogbegaafd waren op veel verschillende wijzen. Zo hoogbegaafd dat ze totaal niet in het onderwijs pasten.  Het doel van het project was om deze kinderen na enige tijd door te laten stromen naar het reguliere onderwijs, wat bij velen ook gebeurde. Na dit project kwam het thema kinderen en ontwikkelen en scholen in binnen en in buitenland steeds in andere gedaantes voorbij. Zo heb ik ervaring opgedaan als docerende aio op universiteiten, als docent voor internationale topsporters, als coach op onderwijsvernieuwende scholen en projecten in verschillende vakken zoals levensbeschouwingen, psychologie, talen, beelddenken, viool, zang, hatha yoga en mindfullness, als jeugdvoetbaltrainer en coach bij jongensteams van verschillende clubs in Amsterdam, als natuurgids voor kinderen, als coach in projecten voor langdurige thuiszitters e.a. In mijn praktijk combineer ik deze ervaring met kennis opgedaan tijdens evenzo lange jaren theoretische en real life opleidingen op het vlak van persoonlijkheids- en bewustzijnsontwikkeling. Als kindertherapeut heb ik mij geschoold in trauma verwerking bij kinderen, hoogsensitiviteit, beelddenken en leerprocessen, in ontwikkelingspyschologie, en in werken vanuit multiple intelligences, en fluisterkindmethode, hoogbegaafdheid.

Als consulent werk ik mee in denktanks voor gemeentes op gebied van Zorg, Onderwijs en Jeugd. Ik ben actief op internationaal niveau in netwerken van onderwijsvernieuwing. Als bruggenbouwer, therapeut en begeleider werk ik voor kinderen en ouders rond het onderwijs. Begeleiding van ouders en kinderen gebeurt in mijn praktijk op integratieve wijze.  Ik werk heel graag samen met andere professionals naar wie ik ook doorverwijs….. vernieuwers, orthopedagogen, kunstenaars, EMV stralingsdeskundigen (straling in de klas en in de school heeft een bepaalde werking op de hersenen en op het zenuwstelsel van onze kinderen en dus op gedrag en leermogelijkheden)  , HSP en leren specialisten, HB specialisten, onderwijsmakers, sociale permacultuur specialisten, kindertherapeuten.

 

Prijzen:

Ik werk contractvrij als ervaringsdeskundige consulent/therapeut. Uw kind en u zijn van harte welkom!

  • Intake (60-80 minuten)  60 euro incl. BTW + diagnose/plan van aanpak
  • Een enkel consult (60minuten): 60 euro per uur incl. BTW.
  • Strippenkaart 3 sessies (60 minuten):  160 euro incl. BTW
  • Strippenkaart 12 sessies van (60 euro) per uur: 750 euro incl. BTW

Voor mensen met aantoonbaar een te laag inkomen om mijn tarief te betalen zijn er in beperkte aantallen mogelijkheden, informeer even!

Afspraken afgezegd binnen 48 uur breng ik volledig in rekening.

Hoe ik omga met privacy en persoonlijke data kunt u lezen op http://www.ariellagracia.com/2018/10/10/privacy

 

b5f624de-f567-4a84-bd0e-9b632eb254ba

 

BLOG 

 

 

Muren in het onder-wijs

Jaarlijks brengen kinderen ontzettend veel uren door binnen de muren van schoolgebouwen  schoolpleinen. Hoewel de overheid zich duidelijk inspant om de Kinderrechten te garanderen, worden de Kinderrechten binnen scholen geruisloos en ‘vanzelfsprekend’ geheel onzichtbaar. Een kind mag niet wiebelen, lopen, rennen, huppelen, eten, plassen, lachen wanneer het dat wil. Kinderen hebben geen recht op vrije meningsuiting binnen een school en hebben geen recht om gehoord te worden, alleen als de juf bereid is. De vanzelfsprekendheid waarmee dit is, maakt discussie ervan een heet hangijzer, waaraan je als ouder al snel je vingers brandt. Is die vanzelfsprekendheid in een vacuum van ons bewustzijn terechtgekomen?

Kinderen zijn van nature vaak gericht op divergent denken en het beste voor de ander en de wereld wensen en simpele oplossingen bedenken voor problemen die er zijn. De mooiere wereld! Echter, veel onderwijs blijkt vaak niet ingericht te zijn op een mooiere wereld, maar bereidt het de kinderen voor zich in te voegen in een wereld vol systematische crises.

Gelijktijdig met vele crises in de wereld, ervaren kinderen, ouders en docenten al decennia lang crisis in het onderwijs. Docenten passen niet meer, kinderen passen niet meer, ouders in een spagaat. Ieder ervaart prangende problemen vanuit een eigen referentiekader. Het onderwijs past eigenlijk niemand (?) meer echt goed.

In het reguliere onderwijs worden kinderen met hun speciale talenten vooral gediagnosticeerd met allerlei steeds nieuwe afwijkingen van de oude norm. Diagnoses waarmee flink geld verdiend wordt in het circuit rondom scholen heen. (Zonder diagnoses krijgt een school 8000 euro per kind per jaar, maar met diagnoses en labels vele malen meer). De diagnoses, het geld en de begeleiding daaraan verbonden, zorgen in de meeste gevallen niet tot bloei van de gediagnosticeerde kinderen, maar van achteruitgang in sociaal emotioneel welzijn en levenslange traumatisering, en  onderpresteren.

Het teruggeven van de universele kinderrechten aan kinderen en universele mensenrechten aan ouders binnen het onderwijs is mijns inziens regelrecht verbonden met een structurele oplossing van veel problemen die kinderen en ouders ervaren in het onderwijs. Duidelijke juridisch bindende afspraken tussen ouders en scholen, zwart op wit, zouden eveneens helpen. De Kinderombudsman heeft hier al jarenlang voor gestreden. Blijkbaar zijn nog meer jaren nodig. Daarnaast, in mijn inmiddels 20 jaar ad hoc ervaring in werken met kinderen, kan ik niet anders dan de diagnoses en labels zien als heuse eigen talenten en vakgebieden met vele nieuwe mogelijkheden, die uiteindelijk zouden leiden tot grote vernieuwing van allerlei aspecten van de samenleving en instant oplossingen van veel milieu en maatschappelijk sociale problemen.

 

Arete en Hypatia in 2019

Wat is school? Het woord in het oude Grieks betekende ook al les of school.  Echter met een veel bredere betekenis, namelijk de tijd dat je niet druk bezig hoeft te zijn met iets. Je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijk een school een plek is waar veel tijd is en waar je dus ‘de tijd kunt nemen’ voor wat je interesseert. De vraag is of Theano, Socrates, Arete of Hypatia ooit tot haar/zijn inzichten waren gekomen wanneer zij op een basisschool a la 2018 hadden gezeten…

Vanuit de Griekse wijsgeren en wijsgeressen naar de intellectuele periode van de Verlichting. In deze periode werd een nieuw soort scholen opgezet. Scholen met als doel kinderen de samenleving in te laten stromen als fabriekarbeider. Nog een periode verder, in de tijd van Napoleon werden scholen vooral strategisch gebruikt om  gehoorzaamheid en volgzaamheid te trainen  zodat kinderen als volwassenen brave soldaten konden worden. Het Pruisische model van school wordt heden ten dage nog steeds als basis gebruikt.

In de vorige eeuw vond men educatie voor kinderen zo belangrijk dat het recht van kinderen op educatie vastgelegd werd in het Verdrag van de Rechten van het Kind. In het verdrag gaat het steeds om het Engelse woord education. Educatie en het recht erop is een meer omvattender dan onderwijs en leerplicht. Educatie is gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Leerplichtonderwijs is gericht op een diploma behalen. Op welke wijze kunnen kinderen hun recht op ontwikkeling/education claimen binnen het onderwijs?

In Nederlandse grondwet staat dat het geven van onderwijs vrij is.  De huidige reguliere praktijk is echter onvrij. Dit is zo geworden door verschillende inperkingen van dit grondwetsartikel gemaakt door ambtenaren vanuit hun persoonlijke aannames over onderwijs en kinderen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel wetenschappelijk of ander bewijs dat dit huidige onderwijs echt werkt voor kinderen en hun ontwikkeling. Sterker nog, wanneer je een aantal specialisten op het gebied van kinderen en leren bijelkaar zou zetten en hen zou vragen: Schets eens de voorwaarden die een kind nodig heeft op zich optimaal te ontwikkelen.. , dan kom je uit bij een situatie die radicaal tegengesteld is aan zowat alles in de huidige onderwijspraktijk. Arete en Hypatia a la 2019 worden weggediagnosticeerd en krijgen zorgtrajecten aan hun toga’s. In wiens belang vraag ik mij af? In ieder geval hoort niemand hun geniale ideeen meer, want ze wijken af van de norm en dat is zorgbehoevend tegenwoordig ipv een bijdrage aan geestesontwikkeling van de mensheid, maatschappij en cultuur, lijkt wel bijna.

 

Aan vaders hand*

Gisteren wandelde ik door de gang van de school van mijn zoon. Tegemoet kwam mij  Simon,  vader van Pelle. Zoals ouders dat vaker doen dronken we een kop thee samen in de zeer moderne ouderruimte op school. Hij vertrouwde mij een verhaal toe. Met afschrik: “Gisteren liet ik de hond uit samen met Pelle (9 jaar). We wandelden hand in hand langs de gracht, toen plots mijn zoon uitriep vol enthousiasme: “Kijk! Papa, dat meisje daar zat ook met mij in de gevangenis.” Aan de overkant van de gracht liep een meisje samen met haar moeder.” ” Het meisje zat vroeger bij Pelle in de klas op zijn vorige school, zei de Simon.

*(de ware namen van vader en zoon zijn vervangen)

 

Beelddenken en Youngworks onderzoeksbureau 

In een uitgebreid onderzoek door trendonderzoekburo Youngworks i.s.m. met de afdeling neuropsychologie van de UvA, bleek dat maar liefst 60 procent van de random geselecteerde onderzoekspopulatie uit de huidige generatie jongeren en kinderen op een visuele wijze leert in plaats van op de manier waarop scholen hun stof aanbieden, namelijk lineair repetitief. De visuele manier van denken gaat 60x zo snel als de lineaire wijze en maakt dwarsverbanden tussen vele vakgebieden. Onze overheid besteed momenteel een jaarbudget van 240.000 miljard voor passend onderwijs. Kinderen die anders leren dan standaard wordt aangeboden krijgen een passend aanbod. Ten eerste lijkt de norm hier niet meer normatief als het om zo n groot budget gaat. Ten tweede is er een schrijnend tekort aan expertise binnen scholen om beelddenken, en ‘andere afwijkingen van de norm’ of gewoonweg andere talenten tot bloei te laten komen als talent an sich, als terreinwinst.

 

Hoe het ook kan! 

Crisis of niet in het onderwijs, het mooie is dat fundamentele oplossingen al voorhanden zijn, niks extra s kosten in geld.  Wel kosten ze bereidwilligheid, zelfreflectie, samenspraak en een shift van perspectief. Er is veel samenspraak nodig, bereidheid om  naar elkaar te luisteren en er is lef nodig om werkelijk veranderingen te brengen. Er is geen 1 kant en klare totaaloplossing ben ik van mening. Vele kleine puzzelstukjes en verschillende perspectieven maken het geheel. Deze opgeloste puzzel zal zich per definitie ook steeds vernieuwen als levend organisme om gezond te blijven.

Enkele inspirerende voorbeelden van mensen die zich wel enkele fundamentele vragen stelden en of oplossingen neerzetten ;

De groeiende groep mensen die pleit voor een kindgebonden onderwijs budget voor ouders zodat ouders zelf de financiele vrijheid hebben educatie voor hun kinderen te kiezen en in te richten in overeenstemming met grondwetsartikel 23 vrijheid op onderwijs. Ouders krijgen dan het budget dat de overheid nu per kindaan de scholen uitkeert.  Onderteken ook!     https://kindgebondenonderwijsbudget.petities.nl/

De econoom filosoof Charles Eisenstein. https://youtu.be/EEZkQv25uEs en https://youtu.be/_oevXkJY-fE ;

Sophie Rabhi Bouquet schreef het prachtige boek: La ferme des enfants. Une pedagogie de la bienveillance (editions Actes Sud 2011).

Olivier Maurel: La violence educative: Un trou noir dans les sciences humaines   (editions Instant Present)

De filosoof David Precht met zijn boek Anna, die Schule und der Liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern. Interviews met David PRecht naar aanleiding van dit boek kun je vinden op o.a.: https://youtu.be/ZXhug_e43tk  https://youtu.be/QAOaUiOsw6U  https://youtu.be/yxKuSS_qn28

Precht maakt duidelijk dat de overheidsscholen gaan om Wissen, maar nooit om Bildung. Precht is van mening dat het systeem de kinderen onderwijst over de verkeerde thema’s en met de verkeerde methodes. Hij noemt het huidige schoolsysteem: Leerboulimia.

Claudia Mars met haar boek De Ziel en de School; http://www.dezielendeschool.nl/

Sir Ken Robinson en zijn changing the paradigm of education en het longitudinal onderzoek dat hij noemt dat aantoonde: hoe meer educated een kind raakt hoe minder intelligent (divergent thinking) een kind wordt. https://youtu.be/zDZFcDGpL4U

Schoolmeester Toshiro Kanamori in Japan via de documentaire Children Full of Life, leert de kinderen als hoofddoel in zijn klas how to be happy. Hij instrueert de kinderen om hun ware diepe innerlijke gevoelens op te schrijven in een schriftje en voor te lezen in de klas aan hun klasgenoten. Door hun leven te delen met klasgenootjes leren de kinderen hoe belangrijk het is om werkelijk om elkaar te geven.  To care. :https://youtu.be/armP8TfS9Is

De Kinschool in Tekos Rusland wordt geheel gebouwd, geadministreerd en gerund door kinderen: https://youtu.be/yxKuSS_qn28 Deze school werd opgericht als experiment vanuit de Russisiche overheid door Michael P. Shetitin en is een beroemd en groot succes.  De school bereidt de kinderen niet voor op het leven, maar zij leven het leven hier en nu iedere dag. “Prop een kind niet vol met informatie. Leer een kind hoe informatie te gebruiken om de kwaliteit van leven te verbeteren. We reflecteren niet alleen de realiteit, we creeeren de realiteit met onze gedachtes.”

Peter Hartkamp schreef een boek over het realiseren van de rechten van kinderen in het onderwijs. titel: Het gedwongen onderwijs voorbij. Een pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs. In dit boek ontmaskert hij onder andere  11 mythes (geaccepteerde aannames) over het onderwijs. Hij startte ook twee bekende democratische scholen in Nederland.

Nog een ander voorbeeld, er bestaan al enkele jaren cursussen voor kinderen die rekenen moeilijk vinden, waarin de hele basisschool lesstof rekenen behandeld wordt in 12 weken. De cursus kan worden afgesloten met een certificaat. Wanneer we deze cursus zouden integreren op de huidige basisscholen, komt er veel tijd vrij voor de kinderen om aan hun eigen talenten te kunnen gaan werken en om te spelen of om verder te gaan met lesstof van een VO school.

Prof. dr. Katie Lee Weille en Alice van der Pas o.a. wijdden zich onder andere aan het professionaliseren van werken rondom en met ouders en ouderschap en aan de relatie en communicatie tussen onderwijzend personeel en ouders.

 

 

 

Copyright under Creative Commons.   

Iedere non-profit organisatie mag de content op deze site delen op een respectvolle wijze, met referentie naar de bron en alleen voor niet-commerciele doeleinden. De urgentie van het onderwerp heeft volgens de auteur een groter belang dan de copy

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s